mandag 9. juli 2007

Sandefjord kommune anker dommen

Sandefjord kommune anker dommen i Sabah Magid-saken til Agder lagmannsrett. I Sandefjord tingrett ble kommunen dømt til å betale en bot på 40.000 kroner.

- Jeg sitter og skriver på anken nå, forteller kommuneadvokat Ivar Otto Myhre. Han regner med at saken kommer opp for lagmannsretten til høsten. Sist kommunen valgte å gå rettens vei med boten var det formannskapet som tok avgjørelsen.

- Vi er uenige i den avgjørelsen Sandefjord tingrett kom til med hensyn til kommunens rolle i saken. Vi mener at aktsomhetsvurderingen i forhold til kommunen er alt for streng. Sabah Magids overordnede gjorde det han kunne i saken, og vi mener derfor at det ikke kan konkluderes med at han har vært grovt uaktsom. Etter vår mening burde kommunen vært frifunnet, sier kommuneadvokaten.

Les hele saken i Sandefjords Blad: Magid-saken ankes

Ingen kommentarer: